Gow-Griv

 

Instrumentation : Oboe and Piano

Duration:

 

Gow-Griv was commissioned by Iranian Oboist Nazanin Ahmadzadeh and was premiered by her and Karen Salajegheh (Piano) on November 7th. 2019 , Roudaki Hall, Tehran


Concert Notes :

.گوگریو‌ در گویش بختیاری به معنای “بگوی‌و گریه کن” است، عزاداری در آن دیار از مهم ترین آیین هاست

بسیار از کشف دنیاهای جدید صحبت می شود، تو گویی در تاریخشان گرفتار نمانده اند یا حداقل از پس اش برآمده اند، من نمی دانم آیا چیز جدیدی هست یا نه. بعضی وقت ها احساس می کنم که فردی را که به تازگی شناخته ام در حقیقت در زمانی بسیار دور ملاقات کرده‌ام و شاهد این زمان گذشته چشمانی ترس زده و روحی جدا مانده از حال است . تو گویی از چیزی باید پرهیز شود وچیزی به غایت ترسناک با حضور همیشگی اش ... آیا این همان دیدار در گذشته نیست ؟